Amerykański psycholog – Abraham Maslow – opracował hierarchię potrzeb, która została uznana przez świat nauki i jest używana do dzisiaj. Ukazuje w formie graficznej potrzeby człowieka uwzględniając zarówno te podstawowe w poziomie najniższym, jak i coraz wyższe na kolejnych piętrach piramidy.

Potrzeby fizjologiczne

U podstawy piramidy znajdują się podstawowe potrzeby człowieka, bez których nie byłoby możliwe życie. Są to między innymi: potrzeba jedzenia, zaspokojenia pragnienia, snu, oddychanie, czy ochrona. Instynkt w każdej sytuacji będzie dążył do zaspokojenia najpierw właśnie najbardziej „fizycznych” potrzeb ciała.

Potrzeby bezpieczeństwa

Są drugim w kolejności (zaraz po najniższym) poziomem w piramidzie. W potrzebach bezpieczeństwa uwzględniono między innymi: zdrowie, spokój, opiekę i oparcie, rodzinę, czy zatrudnienie. Są one już niezwiązane z ciałem bezpośrednio, lecz aby zapewnić sobie na przykład jedzenie potrzebna jest praca, więc te dwa najniższe poziomy są ze sobą mocno powiązane.

Potrzeby przynależności

Od tego poziomu zaczynają pojawiać się już potrzeby ściśle związane ze stanem duchowym człowieka, który oczywiście także ma wpływ na ciało, ale nie jest bezpośrednio z nim połączony. Przez potrzeby przynależności należy rozumieć: miłość, przyjaźń, poczucie więzi i bliskości.

Potrzeby szacunku i uznania

Przedostatni, prawie najwyższy poziom piramidy przedstawia potrzeby ściśle powiązane z życiem społecznym człowieka. Wyróżnić tutaj możemy poczucie własnej wartości, potrzebę bycia unikalną jednostką, dominację, kompetencje, czy uznanie innych.

Potrzeby samorealizacji

Uwzględnione zostały tutaj potrzeby człowieka związane z jego życiem duchowym: potencjał wewnętrzny, potrzeba wiedzy i rozwoju, posiadanie celów, kreatywność, czy spontaniczność. Nie bez przyczyny zostały umieszczone na ostatnim, najwyższym poziomie, ponieważ świadczą o rozwiniętej sferze psychologicznej człowieka.

Tak podzielone zostały potrzeby człowieka, aby ukazać zarówno te fizjologiczne, czyli najbardziej podstawowe, a także te związane ze sferą psychologiczną, czy życiem społecznym. Im wyżej rozwinięte cywilizacje, tym lepiej spełniane zostają bardziej rozbudowane potrzeby człowieka. Należy pamiętać, że aby móc uwzględniać coraz wyższe potrzeby, najpierw muszą zostać zaspokojone te na niższych poziomach.

Photo by Eugene Tkachenko on Unsplash